Our Team

  1. Mr. D.K. Saxena
  2. Mr. Jagdeep Singh
  3. Mr. Inder Pal Singh

Our Team

Mr. D.K. Saxena
Mr. D.K. Saxena

Mr. Inder Pal Singh
Mr. Inder Pal Singh

NEW BATCH FOR GIRLS 
FROM 17/05/2018 AT 03:30 PM 
ADDRESS - 2/3 MAHARAJA AGERSEN VIDHYA MANDIR SCHOOL
JAWAHAR NAGAR, SRI GANGANAGAR
(SAXENA SIR, 94144-34176)

NEW BATCH FOR BOYS
FROM 31.05.2018 TIME 04:00 PM
ADDRESS -  House No 11, H S Tower ,
Rajya Karamchari Colony, Vrid Ashram Road
Near Hanuman Chowk, Sri Ganganagar
(SAXENA SIR, 94144-34176)